Izbrali ste:Nasveti farmacevtaZa vaše zdravje → Osveščamo o raku - obetajoča prihodnost v zdravljenju raka

Osveščamo o raku - obetajoča prihodnost v zdravljenju raka

UVOD

Rak je bolezen, za katero je značilna nenadzorovana delitev celic. Zaradi nenadzorovane delitve se rakave celice pogosto v tkivu razširijo. Lahko pa se razširijo (metastazirajo) tudi v oddaljene organe, preko krvnih ali limfnih žil.

Bolnikov z rakom je povsod po svetu pa tudi v Sloveniji vsako leto več. Pomemben vzrok za večanje njihovega števila je staranje prebivalstva (rak je pretežno bolezen starejših ljudi), pomemben razlog je boljše odkrivanje ko z izboljšanimi diagnostičnimi metodami odkrivajo več rakavih bolezni, na drugi strani pa tudi večja izpostavljenost prebivalstva dejavnikom tveganja. Podatke o raku v naši državi zbira in analizira Register raka za Slovenijo pri Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Obolevnost in umrljivost za rakom lahko zmanjšamo s preventivnimi ukrepi. Eden od pomembnih ukrepov je osveščanje o bolj zdravem načinu življenja saj so številne raziskave pokazale, da večina dejavnikov (70-90 %), ki jih povezujemo z nastankom raka, izhaja iz življenjskega in delovnega okolja. Za odkrivanje nekaterih vrst raka so že na voljo t.i. presejalni testi. Najbolj uveljavljene presejalne preiskave so SVIT za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki  ter pri ženskah pregled celic v brisu materničnega vratu (test PAP) in rentgensko slikanje dojk (mamografija). Poleg kakovostnega zdravljenja, se povečuje tudi skrb za kakovost življenja bolnikov po zdravljenju in to nesporno prispeva k izboljšanju preživetja in manjši umrljivosti.

Zdravljenje raka je odvisno od vrste raka, njegove razširjenosti ali stadija bolezni ter splošnega stanja bolnika.

ZDRAVLJENJE RAKA Z ZDRAVILI

Sistemsko zdravljenje raka je zdravljenje z zdravili, ki dosežejo vsako rakavo celico v našem telesu. Lahko se uporabi kot dodatno zdravljenje pred operativnim posegom z namenom zmanjšanja tumorja in s tem ohranitve organa, lahko pa se uporabi kot dodatno zdravljenje po posegu z namenom preprečevanja širjenja bolezni. V obeh primerih ta metoda izboljša preživetje.

Vrste sistemskega zdravljenja: hormonsko, citostatsko, biološko. Kombinacija vseh treh pogosto poveča učinkovitost zdravljenja.

a.     Hormonsko zdravljenje je najstarejše zdravljenje raka. Učinkovito je predvsem pri raku dojk in raku prostate.

b.    Citostatsko zdravljenje je najpogosteje uporabljeno sistemsko zdravljenje raka. Neselektivno deluje na vse hitrodeleče celice. Z uvedbo citostatskega zdravljenja v prejšnjem stoletju je postal tudi napredovali rak ozdravljiva bolezen. Ni pa učinkovito pri vseh vrstah raka.

c.     O biološkem zdravljenju govorimo, kadar z zdravilom vplivamo na biologijo rakavega tkiva ali pa na imunski odgovor organizma proti rakavim celicam.

 

BIOLOŠKA ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE RAKA

 

a.   Cepiva proti raku

Danes cepiva še niso na voljo kot standardno zdravilo proti raku. Cepivo, ki preprečuje raka na materničnem vratu, je cepivo proti okužbi z virusom HPV. S cepljenjem deklic, pa tudi dečkov v obdobju pred spolno aktivnim obdobjem bo v naslednjih desetletjih bistveno zmanjšalo obolevnost za rakom materničnega vrata. V naslednjih letih pričakujemo še nova cepiva proti raku, Ali bomo kdaj imeli celo cepivo za zdravljenje že prisotnega raka, pa je veliko vprašanje.

b.   Imunomodulatorji

Imunomodulatorji se v biološkem zdravljenju raka uporabljajo že več desetletij. Posnemajo in spodbujajo lastni imunski odgovor proti rakavim celicam; mednje sodijo citokini in interferoni. Učinkovitost se kaže pri raku ledvic, malignega melanoma in pri nekaterih rakih krvotvornega organa (levkemije).

c.   Tarčna zdravila

Tarč­no zdrav­lje­nje je zdrav­lje­nje z zdra­vi­li (male molekule in protitelesa), ki de­lu­je­jo na do­lo­če­ne tar­če (receptorje) v sami ra­ka­vi ce­li­ci, ali pa na ce­li­ce tu­mor­ske­ga ve­zi­va in oži­lja in tako preprečijo rast in delovanje teh celic. Danes poznamo več različnih poti do teh tarč, v prihodnosti pa bo teh še več, kaj je dobra napoved za ozdravitev številnih vrst rakov. S po­moč­jo tarč­nih zdra­vil je bil v zad­njih ne­kaj le­tih na­re­jen si­lo­vit na­pre­dek v zdravlje­nju raka. Da­nes so na tr­žiš­ču zdra­vi­la, ki de­lu­je­jo na po­sa­mez­no tar­čo ali več tarč v ra­ka­vih ce­licah. S poznavanjem biologije vsakega posameznega tumorja lahko prilagodimo način zdravljenja tega tumorja. Tre­nut­no je v kli­nič­nem preiz­ku­ša­nju več sto tarč­nih zdra­vil za raka. Pri nas pa uporabljamo:

  • Tra­stu­zu­mab in lapatinib sta zdra­vi­li, ki učin­ko­vi­to za­vre rast ce­lic raka doj­ke.
  • Ce­tuk­si­mab, ge­fi­ti­nib in er­lo­ti­nib so zdra­vi­la, ki za­vre­jo rast ra­ka­vih ce­lic de­be­le­ga čre­ve­sa, rak pljuč, rak doj­ke, rak tre­bu­šne sli­nav­ke in še neka­te­ri.
  • Ima­ti­nib je zdra­vi­lo, ki de­lu­je na do­lo­čene be­lja­ko­vi­ne, ki so po­go­sto pri­sot­ne v lev­ke­mič­nih ce­li­cah do­lo­če­nih krv­nih rakov in v tu­mor­jih GIST.
  • Be­va­cu­zi­mab, so­ra­fe­nib in su­ni­ti­nib so zdra­vi­la, ki za­vre­jo raz­rast ži­lja v tu­mor­ jih led­vic, raka dojk, raka pljuč in raka de­be­le­ga čre­ve­sa.
  • Eve­ro­li­mus in tem­si­ro­li­mus sta zdra­vi­li, ki de­lu­je­ta na do­lo­če­no tar­čo v eni od signal­nih poti v ra­ka­vih ce­li­cah; zaen­krat sta se iz­ka­za­li za učin­ko­vi­ti pri raku ledvic.

Ri­tuk­si­mab in bor­te­zo­mib sta zdra­vi­li za tarč­no zdrav­lje­nje ne­ka­te­rih lim­fo­mov in plaz­mo­ci­to­ma.

Pred­nost tarč­nih zdra­vil je v tem, da de­lu­je­jo na toč­no do­lo­če­no tar­čo v ra­ka­vem tki­vu, kar vodi v več­jo učin­ko­vi­tost in manj­šo toksič­nost zdra­vi­la kar se kaže v boljšem prenašanju zdravila in manj izrazitih neželenih učinkih. Tarčna zdravila so sama ali v kombinaciji s citostatiki bistveno spremenila potek bolezni, izboljšala prenašanje terapije in značilno podaljšala preživetje pri številnih vrstah rakov.

POJAV NEŽELENIH UČINKOV BIOLOŠKIH ZDRAVIL

 

Pri zdravljenju z biološkimi zdravili se lahko pojavijo neželeni učinki, kateri so manj izraziti kot pri drugih metodah zdravljenja raka. Najpogosteje se pojavi splošna oslabelost in povišana temperatura. Značilni neželeni učinki pri tarčnem zdravljenju so spremembe na koži (alergijske reakcije, izpuščaji, sprememba barve kože.

 

POMEN MEDSEBOJNIH UČINKOV NA ZDRAVLJENJE BOLEZNI

O medsebojnem delovanju zdravil govorimo predvsem takrat, ko ima to lahko za posle­di­co tudi ne­že­le­ne učin­ke. Zato je po­treb­no ob bio­loš­kem zdrav­lje­nju vselej preveriti ali bi s sočasno uporabo ka­te­re­gako­li dru­ge­ga zdra­vi­la, pa tudi z upo­ra­bo zelišč, pre­hran­skih do­dat­kov in do­lo­če­ne hra­ne spremenili delovanje biološkega zdravila. Vse­ka­kor pa je po­treb­no zdrav­ni­ku, ki pred­pi­še bio­loš­ko zdra­vi­lo, pove­da­ti o vseh drugih zdra­vi­lih, pre­hran­skih do­dat­kih ali die­ti, ki jo uži­va­te.

Smo v obdobju hitrega razvoja zdravil, ki učinkovito zdravijo različne vrste raka. Raziskave napovedujejo še iz­bolj­ša­no učin­ko­vitost zdrav­lje­nja vseh vrst ra­kov in upati je, da postane rak obvladljiva bolezen.

Povzeto po:

Pripravila: mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.

PDF (556 KB)

Sorodno

Izberite kategorijo
Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek