Izbrali ste:Točka zdravja → Razpis za direktorja javnega zavoda (m/ž)

Razpis za direktorja javnega zavoda (m/ž)

Na podlagi 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD – 1) Svet javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, dne 23.10.2020, razpisuje prosto delovno mesto


DIREKTORJA (m/ž)
JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA CELJSKE LEKARNE

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja,
• aktivno obvlada slovenski jezik,
• pogoje iz tretje, četrte in pete alineje 3. odstavka 33. člena ZLD-1.
Zaželeno je, da ima kandidat:
• izkušnje s področja lekarniške dejavnosti.

Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti ter program vodenja, delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (kopija diplome, kopija delovne knjižice oziroma potrdilo ZPIZ, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz tretje, četrte in pete alineje 3. odstavka 33. člena ZLD-1), pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Celjske lekarne, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 60 dneh od dneva objave javnega razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Sorodno

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek