Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA CELJSKIH LEKARN JAVNEGA ZAVODA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:Celjske lekarne javni lekarniški zavod, Miklošičeva ulica 1,  3000 Celje
Odgovorna uradna  oseba:  Lilijana Grosek, mag. farm., direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga: junij 2006
Datum zadnje spremembe: december 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lekarnanaklik.si

Druge oblike kataloga:  Katalog je dostopen preko spletnih strani zavoda Celjske lekarne Javni zavod, v tiskani obliki pa ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU CELJSKE LEKARNE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja: Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

Poleg navedenega opravlja zavod še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
 • izdajanje veterinarskih zdravil;
 • izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje;
 • izdelovanje kozmetičnih izdelkov;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija;
 • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
 • izvajanje informativne dejavnosti.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo njegovo dejavnost in prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Organigram zavoda:Organirgram zavoda
Kontaktni podatki vseh enot, odgovornih oseb, telefonske številke in odpiralni časi so dostopni na povezavi: Odpiralni časi in kontakti

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:  Lilijana Grosek, mag. farm., direktorica zavoda
Naslov: Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Telefon: 03 425 02 00 h.c.
e-pošta: info@ce-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni predpisi:
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://zakonodaja.gov.si

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU:

Predpisi Evropske Unije
Povezava na evropski register

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov so dostopni na spletnih naslovih:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letno poročilo: objavljeno na internetni strani Ajpes-a .

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom.

Javne storitve, ki jih opravlja zavod:

Javni zavod Celjske lekarne opravlja lekarniško dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega:

 • izdajo zdravil na recept;
 • izdajo zdravil brez recepta;
 • magistralno pripravo zdravil.

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:

V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam evidenc: Celjske lekarne javni zavod ne vodijo nobenih javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Celjske lekarne vodijo naslednje zbirke podatkov, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja:

 1. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
 2. Evidenca neizbranih kandidatov
 3. Evidenca o zaposlenih delavcih
 4. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu
 5. Evidenca o videonadzornem sistemu
 6. Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih
 7. Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov
 8. Evidenca podatkov o družinskih članih
 9. Evidenca študentov in dijakov
 10. Evidenca članov in izvajanja storitev spletne lekarne
 11. Evidenca oseb za marketinško obveščanje
 12. Evidenca podatkov za kognitivno farmacevtovo storitev pregled uporabe zdravil

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:Pomembni dogodki, vabila na predavanja in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.ce-lekarne.si/

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Celjskih lekarn.

 • Statut Javnega zavoda Celjske Lekarne z dne 19.6.2008;
 • Poslovnik sveta Javnega zavoda Celjske lekarne z dne 16.12.2009;
 • Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev javnega zavoda Celjske lekarne v svet zavoda z dne 12. 6. 2016.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko spletne strani http://www.ce-lekarne.si/, poglavje »Informacije javnega značaja«. Za ogled spletnih strani je potreben internetni brskalnik. Katalog informacij javnega značaja v neelektronski (fizični) obliki je dostopen  na sedežu-upravi zavoda vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure. Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki, predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostopnost informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni (natisnjeni) obliki . Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 24/2016):

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov:

Oglejte si tudi:

Spletna lekarna


Varen nakup

Varen nakup!

Barvni seznam produktov

Zdravilo
Prehransko dopolnilo
Galenski izdelki
Medicinski pripomoček
Kozmetika
Živilo za posebne zdravstvene namene
Homeopatsko zdravilo
Eko izdelek
Male živali
Generični izdelek